Praktiske oplysninger om centret

Her kan du få praktiske oplysninger om dit ophold på Rehabiliteringscentret. I daglig tale kaldes centret også REHAB.

Patientmålgruppe

Der tilbydes forskellige typer ophold afhængigt af dit behov. Alle ophold er tidsbegrænsede.

Vurderingsophold

Borgere, der har behov for et intensivt døgn-vurderingsophold med henblik på at finde frem til et egnet bo-tilbud, så borgeren bliver mest mulig selvhjulpen.

Akut ophold

Borgere i eget hjem, der efter forudgående besøg fra døgnhjemmeplejen godkendes til akut midlertidig indlæggelse på rehabiliteringscentret.

Rehabiliteringsophold

Borgere der har behov for en særlig indsats, for eksempel til genoptræning, kan blive visiteret til et ophold på Rehabiliteringscentret.

Der er Visitationsenheden, der visiterer til opholdet.

Venteophold

Borgere der ikke kan være i eget hjem på grund af midlertidig fysiske og psykiske restriktioner eller venter på stabile forhold i eget hjem (pårørende indlagt, ombygning af eget hjem eller lignende).