Hvad er en plejebolig?

Alle plejeboliger i Herning Kommune er bygget efter lov om almene boliger §5 stk. 2. Det betyder, at du bor til leje.

Du skal derfor betale indskud, husleje og forbrug. Du underskriver en lejekontrakt. Du kan søge om boligstøtte og eventuelt lån til indskud.

Tæt på lejligheden er der fællesarealer (køkken, stue og evt. altan eller terrasse), der kan benyttes af alle beboere på centret.

Læs mere om hvordan du søger og bliver skrevet op til en plejebolig.

Nogle af plejeboligerne ligger tæt på et aktivitetscenter. Få et overblik her, hvis det har betydning for dig i dit valg af bolig.

Luk alle
Åben alle

Hvilke plejecentre er tæt på et aktivitetscenter?

Flere af plejecentrene ligger lige ved siden af et aktivitetscenter. Her kan komme borgere fra omegnen til forskellige aktiviteter i løbet af hverdagene.

Se her, hvilket aktivitetscenter eller aktivitetshus, der ligger tæt på plejecentret.

Liste over plejecentre
Plejecenter Aktivitetscenter eller -hus
ALFABETISK RÆKKEFØLGE KLIK PÅ NAVNET OG LÆS MERE
Engholmcentret Engholmcentret
Fuglsangsø Centret Fuglsangsø Aktivitetscenter
Kastaniegården Aktivitetscenter Aulum
HS-bofællesskabet nej
Lindegården nej
Lind Plejecenter Lind Aktivitetscenter
Rehabiliteringscenter  nej
Rosenlund Centret Rosenlund Centret
Søglimt Sunds Aktiv Center
Sørvad Plejecenter nej
Toftebo-Centret Toftebo Aktivitetscentret
Vesterled nej

Øvrige:

 
Birketoft nej
Kildehøj nej
Sandfeldgården nej

Se mere om aktivitetscentre og -huse på www.aktiv.herning.dk

Plejebolig

Hvad er en plejebolig?

En plejebolig opføres efter almenboligloven og udgør en selvstændig ældrebolig, der både kan været ejet og drevet af almene boligorganisationer, kommuner eller selvejende institutioner. Til en plejebolig er der tilknyttet personale, der hele døgnet kan støtte dig i forhold til dine behov.

I tilknytning til plejeboligen er der servicearealer der anvendes til omsorgs- og servicefunktioner for beboerne fx fysioterapi og genoptræningslokaler.

En plejebolig er typisk større end en bolig på et plejehjem og er indrettet ud fra et hensyn om tilgængelighed ift. kørestolsbrugere og gangbesværede. En plejebolig skal herudover være indrettet med eget rummeligt bad og toilet med plads til kørestol mv. samt køkken.

Plejeboliger er omfattet af en mærkningsordning i forhold til deres egnethed for demente beboere. Mærkningsordningen belyser forhold omkring stedets fysiske, bygningsrelaterede rammer men ikke plejen af demente.

Hvornår kan jeg få en plejebolig?

Hvis du er godkendt (visiteret) af kommunen til en plejebolig, skal kommunen tilbyde dig en sådan inden for 2 måneder, efter du er optaget på ventelisten – (plejeboliggaranti).

Kommunen kan opfylde garantien ved at tilbyde en bolig i egen kommune eller en bolig i en anden kommune, hvor de har aftale om at kunne anvise boliger. Hvis du afslår et tilbud, bliver du ikke slettet fra ventelisten, men der kan gå op til 2 måneder, før kommunen skal tilbyde dig en anden bolig.

Hvis du bliver godkendt til en plejebolig, har du ret til frit at vælge blandt sådanne boliger og ønske en bestemt bolig. Det frie valg gælder i ens egen kommune, såvel som i en anden kommune. Ønsker du at flytte til en anden kommune, skal du også opfylde denne kommunes visitationsbetingelser. 

Ønsker du at gøre brug af det frie valg og bo i en bestemt plejebolig, gælder den kommunale garanti på de 2 måneder ikke. Du bliver derved i stedet optaget på en specifik venteliste frem for kommunens generelle venteliste. Læs mere under ”Frit valg”. Hvis du er visiteret af kommunen til en plejebolig, har du samtidig ret til i stedet at vælge en friplejebolig. En friplejebolig er en plejebolig udbudt af private. Du kan læse mere om friplejeboliger under ”Friplejebolig”.

Hvad koster det at bo i en plejebolig? 

Som beboer i en plejebolig skal du ikke betale for den daglige pleje og omsorg, men du skal ved indflytning betale indskud, husleje, kost og medicin samt egne forbrugsudgifter (el og varme).

Som beboer i en plejebolig har du fuldt ud samme rettigheder, som da du boede i egen bolig og får fortsat din pension og kan søge om boligstøtte til huslejen.

Plejehjem

Hvad er et plejehjem?

Et plejehjem udgør et boligtilbud til ældre med et særligt behov for pleje og omsorg. Plejehjem er en del af den kommunale boligforsyning og kan både være drevet af kommuner, selvejende institutioner eller private aktører.

Et plejehjem har tilknyttet personale, der hele døgnet kan støtte dig i forhold til dine behov. Du får den samme hjælp på et plejehjem som i en plejebolig. På plejehjemmet kan der være arealer der anvendes til omsorgs- og servicefunktioner for beboerne fx fysioterapi og genoptræningslokaler.

Et plejehjem indeholder mindre boliger med eget toilet og bad. Nogle plejehjem har også boliger med eget køkken.   

Hvornår kan jeg få en plads på et plejehjem?  

Hvis du er godkendt (visiteret) af kommunen til en plads på et plejehjem, skal kommunen tilbyde dig en sådan inden for 2 måneder, efter du er optaget på ventelisten – (plejeboliggaranti).

Kommunen kan opfylde garantien ved at tilbyde dig en plads på et plejehjem beliggende i egen kommune eller en plejehjemsplads i en anden kommune, hvor de har aftale om at kunne anvise boliger. Hvis du afslår et tilbud, bliver du ikke slettet fra den generelle venteliste, men starter forfra på en frist på 2 måneder. Hvis du bliver godkendt til en plejehjemsplads, har du ret til frit at vælge plejehjem.

Det frie valg gælder i ens egen kommune, såvel som i en anden kommune. Ønsker du at flytte til en anden kommune, skal du dog også opfylde denne kommunes visitationsbetingelser.  Ønsker du at gøre brug af det frie valg og bo på et bestemt plejehjem, gælder den kommunale garanti på de 2 måneder ikke. Du bliver derved i stedet optaget på en specifik venteliste frem for kommunens generelle venteliste.

Læs mere under ”Frit valg”. Hvis du er visiteret af kommunen til en plejehjemsplads, har du samtidig ret til i stedet at vælge en friplejebolig. En friplejebolig er et boligtilbud udbudt af private. Du kan læse mere om friplejeboliger under ”Friplejebolig”.

Hvad koster det at bo på plejehjem?

Som beboer på et plejehjem skal du ikke betale for den daglige pleje og omsorg, men du skal betale husleje, kost og medicin samt egne forbrugsudgifter (el og varme).

Som beboer på et plejehjem har du fuldt ud samme rettigheder, som da du boede i egen bolig og får fortsat din pension og kan søge om boligstøtte til huslejen.

Friplejebolig

Hvad er en friplejebolig?

En friplejebolig er en plejebolig, som bliver udbudt af private fx selvejende institutioner, pensionsselskaber, og fonde. Til en friplejebolig er der tilknyttet servicearealer med omsorgs- og servicefunktioner samt personale, der hele døgnet kan hjælpe dig med dine behov. I en friplejebolig kan du få den samme hjælp og pleje som i en kommunal eller almen plejebolig eller på et kommunalt plejehjem. Institutionen med friplejeboliger kaldes et friplejehjem. Et friplejehjem har ofte en særlig profil og værdier. På et friplejehjem har du som beboer mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser som eksempelvis ekstra rengøring eller at blive ledsaget af plejepersonale på en gåtur. 

Hvornår kan jeg få en friplejebolig?

Friplejeboligerne har egne ventelister og de kan vælge at opstille egne kriterier for, hvilke ansøgere der skal tilbydes en plads. Hvor lang tid der går, før du kan få den ønskede friplejebolig afhænger derfor af, hvor lang ventelisten er.

Hvad koster en friplejebolig? 

Som beboer i en friplejebolig skal du ikke betale for den daglige pleje og omsorg. Tilsvarende kommunale plejeboliger skal du ved indflytning i en friplejebolig betale indskud, husleje samt udgifter til el og varme. Du kan søge om boligindskudslån og boligstøtte til huslejen. I en friplejebolig er det muligt at tilkøbe ydelser ud over den almindelige pleje og omsorg, fx ekstra rengøring, ledsagelse ud af huset mv.

Hvordan får jeg en ældrebolig, plejebolig eller plads på et plejehjem?

Hvis du har behov for en ældrebolig, en plejebolig eller en plejehjemsplads, skal du kontakte kommunen. Pårørende, din læge eller sygehuset kan også kontakte kommunen.

Før du kan få tildelt en bolig, skal kommunen tage stilling til, om du kan godkendes til at få en ældrebolig, plejebolig eller plejehjemsplads. Her tager kommunen udgangspunkt i dine konkrete behov i forhold til din fysiske, psykiske og sociale situation. Vurderer kommunen, at du har behov for en bolig, vil kommunen visitere dig til en bolig. At blive visiteret betyder, at du er berettiget og derved godkendt til en bolig.

Vurderingen af en ansøgning sker i sammenhæng med kommunens tilbud til personer i eget hjem, fx personlig og praktisk hjælp, dagcenter eller ældrecenter, midlertidig eller permanent dag- eller natpleje, boligændringer i nuværende bolig, særlig støtte eller aflastning eller afløsning af ægtefælle eller andre pårørende.

Det er forskelligt fra kommune til kommune, om der findes selvbetjeningsløsninger, hvor du kan ansøge om en plejebolig/ældrebolig. Du kan se om kommunen tilbyder en selvbetjeningsløsning ved tryk på ”Start”. 

Hvornår får jeg en bolig?

Ventetidsgaranti

Hvis du er visiteret til en plejebolig eller en plads på et plejehjem, og er kommet på den generelle venteliste, skal kommunen tilbyde dig en bolig senest 2 måneder efter du kom på ventelisten. Boligen skal være klar til at flytte ind i senest 2 uger efter udløb af fristen.

Kommunen kan opfylde garantien ved at tilbyde bolig i kommunen eller plads i en anden kommune, hvor de har aftale om at kunne anvise boliger.

Hvis du afslår et tilbud bliver du ikke slettet fra den generelle venteliste, men starter forfra på en frist på 2 måneder.

Bolig i en anden kommune

Hvis du vælger en bolig i en anden kommune, skal betingelserne for anvisning af boligen være opfyldt både i bopælskommunen og i den kommune du gerne vil flytte til. En kommunalbestyrelse har ret til i særlige tilfælde at beslutte, at borgere fra andre kommuner ikke midlertidigt kan komme på venteliste af hensyn til forpligtelsen til at sikre boliger til kommunens egne borgere.

Du har krav på at blive optaget på venteliste, når du ønsker at flytte til en anden kommune af en række nærmere fastsatte grunde.