KVALITETSSTANDARD

Ydelser i plejebolig
Emne Indhold
Lovgrundlag §83, §83a og §88 i Serviceloven.
Grundlag for bevilling Borgeren er visiteret til og bor i plejebolig.
Hvilke behov skal ydelsen dække? Behov for omsorg, praktisk bistand og personlig pleje hos borgere med varig og væsentlig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevneniveau.
Hvad er formålet med ydelsen

At tilbyde borgere, der bor i plejebolig, den nødvendige og tilstrækkelige hjælp/støtte på områder, hvor den personlige funktionsevne er utilstrækkelig. Plejen og ernæringen skal bidrage til:

 • At borgeren opretholder en personlig hygiejne
 • At dække borgerens behov for ernæring og væske
 • At understøtte borgerens sundhed, selvrespekt integritet
 • Borgerens velvære og trivsel

Hjælpen har et aktiverende sigte og et mål om størst mulig selvhjulpenhed. Hjælpen skal vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder samt afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Modtagere af ydelsen

Borgere der er visiteret til plejebolig, som har behov for omsorg og hjælp og støtte til personlig pleje og praktiske opgaver.

Hvad kan indgå i ydelsen?

Personlig pleje kan omfatte:

Mobilisering

Personlig hygiejne:
• Bad - sengebad eller brusebad
• Hårvask
• Tand-/protesebørstning
• Barbering
• Frisering
• Negleklipning - ukompliceret
• Øvre-/nedre toilette
• Mund-/øjenpleje

Af- og påklædning:
• Kateter og stomipleje
• Toiletbesøg
• Hudpleje

Kropsbårne hjælpemidler eksempelvis:
• Isætning af og rensning af høreapparater samt batteriskift
• Brillepudsning
• Støttestrømper
• Støttekorset
• Proteser
• Halskraver

Madtilbuddet kan omfatte:
• Tilbud om alle dagens måltider
• Diætkost
• Samvær omkring måltidet
• Hjælp til indtagelse af mad og drikke efter behov
• Tilbud om ernæringsvurdering og vejledning
• Køb af måltider til dine gæster.

Rengøring kan omfatte:
• Støvsugning
• Gulvvask
• Tørre støv af
• Badeværelsesinventar
• Aftørring af udvendige flader
• Skift af sengelinned.

Tøjvask kan omfatte:
• Vask i vaskemaskine og tørring i tørretumbler
• Sammenlægning af tøj og lægge tøj på plads i skabe
• Pakke tøj ind og ud til renseri.

Indkøb kan omfatte:
• Nødvendig assistance ved eventuelt småindkøb i centrets kiosk eller lign.

Hverdagsliv kan omfatte:
• Hjælp og støtte til at strukturere hverdagen
• Dagligliv i egen bolig - ved at skabe/bevare indhold i egen hverdag
• Information og tilbud om deltagelse i husets aktiviteter.
• Hjælp til telefonopkald og lign., tilmelding til arrangementer

Sygeplejeydelser kan omfatte:
• Undersøgelser og behandling
• Observation
• Vejledning og rådgivning
• Medicinadministration og hjælp til indtagelse af medicin.

Træningsydelser kan omfatte:
• Genoptræning
• Vedligeholdende træning.

Borgeren tildeles en kontaktperson blandt personalet.

Hjælp til kontakt til besøgsvenner eller andre frivillige.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Ind- og udflytning omfatter ikke:
• Hovedrengøring ved indflytning og fraflytning.
• Teknisk serviceassistance ved indflytning, herunder ophængning af gardiner, installation af lamper og opsætning af reoler.
• Tømning af boligen ved fraflytning.

Personlig pleje omfatter ikke:
• Negleklipning på fødder, hvor forholdene taler imod og som kræver specialredskaber (eks. sukkersyge, dårligt kredsløb, nedgroede negle etc.)
• Afhentning af medicin på apotek.

Madtilbuddet omfatter ikke:
• Tilberedning af hovedretter og biretter i egen bolig.

Rengøring omfatter ikke:
• Flytning af tunge møbler og inventar
• Gardinvask og rensning af tæpper
• Servicering i forbindelse med private sammenkomster. Der kan eventuelt stilles lokaler til rådighed.

Tøjvask omfatter ikke:
• Strygning og rulning af tøj.
• Hente og bringe tøj til renseri.
• Håndvask af tøj.
• Reparation af tøj.
• Påsyning af mærker i tøj.

Indkøb omfatter ikke:
• Indkøb med ledsagelse
• Som hovedregel indgår ikke indkøb af tøj, gaver o.l.
• Ærinder til bank/posthus - må klares via betalingsservice, giro, bud etc.
• Plejecentret kan ikke tilbyde at levere urinprøver og lign. til den praktiserende læge

Aktiviteter omfatter ikke:
• Individuel ledsagelse til aktiviteter i og udenfor plejecentret.
• Individuel ledsagelse til læge, speciallæge og sygehus.

Hvad koster ydelsen for borgeren

Hjælp og støtte til personlig pleje og praktiske opgaver er gratis.

Mad, vask, rengøringsartikler e.l. opkræves efter faste takster fastsat af byrådet, som reguleres hvert år.

Herudover betales for eventuelle materialer, arrangementer og udflugter.

Øvrige forhold

Plejeboligen er personalets arbejdsplads og er derfor omfattet af arbejdsmiljøloven.
Personalet har tavshedspligt.

Medbestemmelse:
På det enkelte plejehjem/plejecenter arbejdes der for at fastholde og styrke dialogen og netværket mellem beboere, pårørende og ledelse. Dette gøres ved inddragelse af beboere og pårørende ved tilrettelæggelsen af det gode hverdagsliv i den daglige pleje og omsorgsindsats i boligenheden samt ved arrangementer m.v.

Øvrige ydelser:
Personalet orienterer dig om procedure og økonomiske vilkår for visitation til omsorgstandpleje

Ydelsens omfang

Efter behov og aftale - døgnet rundt alle ugens syv dage.

Dagligt:

 • Hjælp/støtte til personlig pleje
 • Hjælp/støtte til måltiderne
 • Hjælp/støtte til deltagelse i socialt samvær og aktiviteter
 • Hjælp/støtte til at holde struktur på hverdagen
 • Hjælp/støtte til daglig oprydning og nødvendig aftørring i din bolig

Ugentligt:

 • Hjælp/støtte til bad
 • Hjælp/støtte til tøjvask

Hver 3. uge:

 • Hjælp/støtte til rengøring i din bolig
 • Støvsugning af gulve
 • Vask af gulve
 • Rengøring af sanitet på badeværelset
 • Aftørring af vandrette flader i nåhøjde
 • Nødvendig rengøring af hjælpemidler

Omfanget af hjælp og støtte afhænger af din konkrete situation og tilpasses derfor løbende dit aktuelle behov.

Opfølgning

Herning Kommune gennemfører uanmeldte tilsyn. Herudover har ledelsen på stedet ansvar for at følge op på kvaliteten af de leverede ydelser via dialog mellem beboere, pårørende, ledelse og medarbejdere.

Klageadgang

Er du ikke tilfreds med den bevilgede eller ydede hjælp, skal du først tale med personalet eller lederen på plejehjemmet/plejecentret. Er du fortsat ikke tilfreds med den løsning, I finder og ønsker du at klage, kan du skriftligt eller mundtligt klage således:

Klager over afgørelser om personlig pleje eller praktisk hjælp rettes til Herning Kommune, Visitationsenheden i Sundhed- og Ældre, Bethaniagade 3B, 7400 Herning, tlf. 96 28 44 60, som videreformidler klagen til Ankestyrelsen.

Klager over udførelsen af opgaverne, herunder konkrete driftsforhold og hændelser om manglende udførelse af opgaver rettes til lederen af plejeboligerne. Lederen underretter Visitationsenheden ved kopi af klagen og kopi af besvarelsen.

Klager over ledere på plejecentret rettes til Sundhed og Ældre, Bethaniagade 3B, 7400 Herning, tlf. 96 28 44 60.

Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 15. juni 2022